Role matky 1999

Stereotypy a předurčené role byly tématem osobní performance z roku 1999. Demonstrativní proměna identity, která je silně kódovaná vizuálními prvky, nebyla pouze jednodenní událostí, ale procesem, který přinášel neustálou konfrontaci s předsudky. Tato pozice prohlubovala vůli po společenské transformaci. V této době začala používat pseudonym Sam, ke kterému později připojila Sráč.


Stereotypes and predefined roles were the subject of a personal performance in 1999. The demonstrative transformation of identity, which is strongly encoded through visual elements, was more than a one-day event - it was a process that involved an ongoing confrontation with prejudices. This position strengthened Sam's will to social transformation. Around this time, she began to use the pseudonym Sam, to which she later added Sráč.

...


...