Oheň pro národ /

Fire for the Nation / 2013

Graeme McKinnon, Daniel Vlček, Matyáš Chochola, Sráč Sam

host: Václav Girsa


Koncept výstavy vychází z přirozené citlivosti umělce reagovat na podněty doby. Je orientovaný na jejich subjektivní vyvažování stavu společnosti. V případě těchto čtyř umělců jde o vyrovnávání duchovního deficitu. Graeme představuje linii akademického primitivismu s projevem dobového iluminátora. Dan Vlček zastupuje nového hudebního duchovního. Zvukově synthetizuje motiv dobra a zla a posléze přepisuje do nového řádu geometrie. Matyáš s nadsázkou i vážně vstupuje do role šamana a ve svých instalacích se často vyslovuje k tématu duchovní vyhřezlosti. Sráč Sam s osobním vhledem a následným odstupem ve svých pracích označuje skryté momenty původu postemocionální společnosti. Performuje sebe samu ve třinácti letech, kdy pracovala jako šička v národním podniku Šumavan. Opisuje absurditu mechanizované továrenské práce v podobě nekonečné řady košilových límců. Přátelství je pro výstavu pojivem a náhoda jitřením, které odkazuje k poslání umění milovat svět.


The exhibition concept was based on artists' natural sensitivity for responding to contemporary impulses, with a focus on their subjective weighing of the state of society. With these four artists, this involved the weighing of its spiritual deficit. Graeme's work represents academic primitivism, expressed in the style of a period illuminator. Dan Vlček represents new musical spirituality - using sound, he synthetizes a motif of good and evil that he later translates into a new geometric order. Working with hyperbole and with a sense of seriousness, Matyáš takes on the role of shaman, and in his installations frequently comments on the subject of spiritual abandon. Working with personal insight and the resulting objectivity, Sráč Sam identified hidden moments of the origin of post-emotional society. She performs herself at age 13, when she worked as a seamstress at the state-run Šumavan factory. The absurdity of mechanized factory work is represented by an endless row of shirt collars. Friendship is the exhibition's glue and chance its incitement, a reference to art's mission to love the world.

...


...