Péče / Care

Vize pro novou kulturu a její místo 1989

Péče obvykle bývá spojena s posilováním a udržováním nějaké hodnoty a její význam se ustálil ve slovních spojeních jako například památková péče nebo péče o rodinu. Sam ji aplikuje také mimo vžitý stereotyp a jejím prostřednictvím se snaží zhodnocovat to, co bylo v důsledku mocenského působení odsunuto na okraj nebo mimo pozornost.

Péče v Samově práci představuje prostředek i přístup. Zahrnuje ji do každé činnosti. Její užití má několik rovin. Slouží jako vpisovaná hodnota, s níž je možné vytvořit zkušenost. Hodnota, která pěstuje udržitelnost ve smyslu prodloužení životnosti subjektů nebo objektů. Přístup, u kterého je podstatný proces i výsledek. V době rozšířeného neoliberalismu, jehož součástí je důraz na individualismus a samostatnost jedinců, se pro Sama vykonávání péče stalo kompenzací aktuálního společenského stavu. Směřuje ji k ozdravení vztahů. Poskytnutí péče implikuje moment jejího přijetí a tím vytváří mezilidské vazby, které byly narušeny prostřednictvím tlaku na nezávislost a samostatnost.

Denisa Bytelová


Care is usually associated with the strengthening and retaining of certain values. The importance of "care" has been fixed in phrases and concepts such as healthcare or childcare. Sam uses the word outside its established areas in an attempt at evaluating the things that established power relations have pushed to the margins or even outside our notice.

In Sam's work, care is a tool and an approach. She includes it into every activity. There are several levels of its use. It serves as an inscribed value that can be used to shape experience. It is a value that nurtures sustainability in the sense of extending the lifespan of a subject or object. It is an approach in which the important things are process and outcome. At a time of expanding neo-liberalism with its emphasis on individualism and individual autonomy, Sam sees care as a way of compensating for the current state of society. She uses it to heal relationships. Providing care implicates the moment of its reception, thus creating interpersonal relationships that have been disturbed by the push towards independence and autonomy.

Denisa Bytelová

 


...
...