Spolupráce / Cooperation

Součástí konektivní báze, která obnovuje vztahy na principu práce a péče, jsou také dlouhodobé spolupráce. Jejich prostřednictvím vznikají příležitosti pro další dočasné i dlouhodobé platformy. Mezi ně patří Milada Hynková s dílnou Aradecoru, Václav Sika, jako tehdejší vedoucí galerie Bratří Špillarů, Jiří Surůvka, jako umělec a vedoucí ateliéru nových médií, umělci Graeme McKinnon a Daniel Vlček. Jiří Hůla (Archiv výtvarného umění) a Jan Klamm (hudební vydavatelství KLaNGundKRaCH) jako zakladatelé 'organických' institucí. Ve spolupráci s časopisem PIŽMO Kamila Šůstková, Eliška Reiterová, Jan Klamm a Aleš Hurdálek. Výjimečným způsobem v reciprocitě osobní péče rozvinul diskuze o umění Milan Kozelka.

db


Výtvarná umělkyně a organizátorka Sráč Sam se od konce 90. let programově zaměřuje na budování kulturního centra v České Bříze a pořádání kulturních událostí v západočeském regionu. Galerií sam83, ale také svými workshopy nebo rezidenčními pobyty dokázala vytvořit významný kulturní bod mimo obvyklá kulturní centra. Díky jejímu neúnavnému úsilí o posilování vztahů uvnitř umělecké komunity se jí podařilo v České Bříze vytvořit mimořádné místo, kde prezentace umění úzce souvisí s vytvářením společenství, v němž mají svou váhu vzájemný dialog a vědomí sounáležitosti.

Jiří Ptáček


The connective base that renews relationships according to the principle of labor and care also includes long-term cooperation that produces opportunities for future (temporary as well as long-term) platforms. These include Milada Hynková and the Aradecor workshop, Václav Sika (then head of the Špillar Brothers Gallery), Jiří Surůvka (artist and head of a new media studio), artists Graeme McKinnon and Daniel Vlček, Jiří Hůla of Fine Art Archives and Jan Klamm from the KLaNGundKRaCH music label (as founders of "organic" institutions), and, in cooperation with PIŽMO magazine, Kamila Šůstková, Eliška Reiterová, Jan Klamm, and Aleš Hurdálek. Through his reciprocal personal care, Milan Kozelka contributed significantly to nurturing the discussion of art.

db

Since the late 1990s, artist and organizer Sráč Sam has been programmatically focused on building a cultural center in Česká Bříza and organizing cultural events in western Bohemia. Through the sam83 gallery, workshops, and artists' residencies, she has managed to create an important point on the country's cultural map outside its usual centers of culture. Thanks to her untiring efforts at strengthening ties within the artistic community, she has succeeded in creating an exceptional place in Česká Bříza where the presentation of art is closely tied to the creation of a community in which mutual dialogue and an awareness of belonging are of great importance.

Jiří Ptáček

...

...