Šumavan 1985

Jednou z prvních zdokumentovaných prací, která s nadsázkou reflektovala společensko politický dobový kontext a postavení ženy, byla fotografická performance z roku 1985. Obsahuje několik rovin, které se vyslovují k různým otázkám. Fotoperformance se odehrávala v exteriéru textilní továrny Šumavan v Klatovech, kde Sráč Sam pracovala jako šička. Fotografie ironizují propagandistický obraz "hrdých pracovnic socialistické práce". Na pozadí industriálního prostředí přehrává dvojice mladých žen "výkon". Artificiální činnosti jako vzpírání neurčité tyče, tažení vozu nebo lezení po trubkách zjevně podrývají dobový ethos plnění plánu. Dalším neméně podstatným obsahem obrazu je sexualita dělnic nesená v gestech. Na rozdíl od západního feminismu přináší informaci o vůli k přitažlivosti. Obdobný náboj lze pozorovat u rumunských šiček z továrny APACA, které připomínaly Larisa Crunţeanu a Sonja Hornung v díle Femina Subtetrix (2015). Součástí totality bylo potlačování identity, které se zjevně v továrnách demonstrovalo v podobě pracovních uniforem. Jedna z účastnic je oblečena v uniformě a druhá v civilním oděvu. Za pozornost stojí i práce s médiem fotografie v rukou čtrnáctileté dívky a zároveň intervence v dozorovaném prostředí.


One of Sráč Sam's first documented works, in which she used hyperbole to explore the contemporary socio-political context and status of women, was a photographic performance in 1985. It possesses several layers, each touching on a different issue. The photo-performance was held in the exterior of the Šumavan textile factory in Klatovy, where Sam worked as a seamstress. The photographs ironize the propagandistic image of "proud women of socialist labor." Against the backdrop of this industrial setting, two young women "perform a function." These artificial activities such as lifting an indeterminate pole, pulling a wagon, or climbing along pipes clearly undermine the era's ethos of meeting five-year plans. A no less important element is the women's sexuality as reflected in their body language. Unlike Western feminism, it reflects a will to be attractive. We find a similarly charged content in the Romanian seamstresses from the APACA factory in Larisa Crunţeanu and Sonja Hornung's 2015 work Femina Subtetrix. One aspect of the totalitarian era was the suppression of identity, which in factories was reflected in the form of the working uniforms. One participant is dressed in a uniform and the other in civilian clothing. Also worth noting is the use of the medium of photography in the hands of a fourteen-year-old girl and the intervention in a surveilled environment.

...

...