Nejsi dobrý člověk 

"Co strach nedovolí, dovolíme si sami." (SR S, PIŽMO 13/2013)

Teze z PIŽMA (Babrdón, 14/2013), která má účinek napadení, je víc otázkou ke komu a k čemu se vztahuje naše morální uvažování. Téma výstavy se dotýká jemných hranic, které díky své nezřetelnosti mohou být přehlíženy a stát se zhoubnými. Souběžným motivem je i dichotomie dobra a zla předurčená křesťanskou kulturou s jednoznačnými pravidly desatera.

Scéna je postavena na polaritě prvků. Vnější studené světlo zářivky a vnitřní teplé světlo žárovky. Dělnická plechová skříňka a červený koberec z Karlových Varů, českého Cannes (Barrandov, Hollywood Prahy, SR S, Strach mého muže, 2011). Skříňka jako schránka osobních věcí. Koberec na jedno použití, aby se hvězda mohla projít. Krvavě barevná paralela světských a církevních vrchností. Opisy slepého vzhlížení k západnímu světu. Z pětihlasé mantry z kazeťáku se prostorem šíří kontaminace historií, díky níž se z podstaty jako dobrý člověk nemůžeme narodit.

S kriticky provokativním tónem NAPADENÍ svolává Sráč Sam do šiku BRÁNIT spolu s PIŽMEM SKUTEČNÉ SVOBODY.

Součástí výstavy je videoperformace, při které Sráč Sam dopisuje úvod a závěr k Bibli (Levné knihy, 2014). Nejsem dobrý člověk - bez interpunkce. Strach jako nástroj moci přestává fungovat, když je odhalen.

db, 2015 

You Are Not a Good Person

"What fear does not permit, we permit ourselves." (SR S, PIŽMO 13/2013)

This statement from PIŽMO (Babrdón, 14/2013), which feels like an assault, is more a question of who and what our moral considerations relate to. The subject of the exhibition explores subtle boundaries that, thanks to their indistinctiveness, may be overlooked and thus become dangerous. A concurrent motif is the dichotomy of good and evil as preordained by Christian culture with its simple ten commandments.

The scene is built on the opposition of elements. The cold exterior light of the fluorescent light versus the warm light of a traditional lightbulb. A metal worker's locker versus the red carpet from Karlovy Vary, the Czech Republic's Cannes (Barrandov, the Hollywood of Prague, SR S, My Husband's Fear, 2011). The locker as a container for personal items. A disposable carpet for stars to walk on, a blood-colored parallel between secular and religious potentates. Reflections of a blind emulation of the Western world. A pentaphonic mantra on a tape recorder spreads the contamination of history through space, and as a result it is essentially impossible to be born as a good person.

With the critical and provocative tone of her ASSAULT, Sráč Sam summons us IN DEFENSE along with PIŽMO OF TRUE FREEDOM.

The exhibition includes a video performance during which Sráč Sam writes an introduction and conclusion to the Bible (Budget Books, 2014). I Am Not a Good Person - with no punctuation. Fear as a tool of power no longer works once it is revealed.


...
...