Regresivní vývoj a bezohledná péče / Regressive Development and Careless Care

"Když couvám, tak se zouvám" (Sam, PIŽMO č. 14) Performativní přednáška v galerii Display v rámci projektu Multilogy 2018. Hovor byl vedený z pozice toho, kdo připravuje pokrm pro příchozí, a byl věnovaný neagresivnímu pohybu společnosti. Příprava a podávání pokrmu naplňovalo samo o sobě další rovinu sdělovaných informací na několika smyslových úrovních. Stimulace k účasti byla nesena vůní kávy a skořice. Podstatným prvkem bylo shrnutí ekonomických podmínek pohoštění, které odpovídaly lowcostovým nákladům, včetně využití talířů z druhé ruky, demonstrujících mimo jiné i kvalitní porcelán. Konektivní společenská báze vychází z přirozených procesů zkušenosti práce a péče.
Denisa Bytelová

Vize pro novou kulturu a její místo je konceptuálním projektem a současně i životní a uměleckou filozofií umělkyně Sráče Sama, s heslem Péče a Práce jako hlavní praktickou i ideologickou náplní. Při pečení dezertu pro účastníky tohoto anti happeningu, Sráč Sam bude mluvit o její interpretaci anti-výkonu a vývoje jako regresi a přemýšlet o protikladech obsažených v konceptu péče ve vztahu k umělecké participativní praxi.

Display Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi


"When I back up, I take my shoes off." (Sam, PIŽMO no. 14) A lecture performance at the Display Gallery, held as part of the Multilogues 2018 project. The lecture on the subject of the non-aggressive transformation of society was given from the position of someone preparing food for the audience. The preparation and serving of food in and of itself fulfilled another level of the presented information on several sensory levels. The audience was stimulated to participate by the scent of coffee and cinnamon. One important element was the summary of the meal's financial background, which reflected the low-budget conditions, including the use of second-hand plates, which among other things involved a demonstration of quality porcelain. The connective social basis comes from the natural processes of labor and care.
Denisa Bytelová

This vision for new culture and its place is a conceptual project and also the artistic and life philosophy of artist Sráč Sam, with the motto "Care and Labor" as its main practical content. While baking a desert for the participants in this anti-happening, Sráč Sam will discuss her interpretation of anti-performance and development as regression while considering the contradictions contained in the concept of care as it relates to participatory artistic praxis.

Display - Association for Research and Collective Practice


...






































































































































































































...