Koule 2002 / Balls 2002

Koule 2002 byl enviromentálně zaměřený komunitní projekt. Happening uskutečněný na podzim téhož roku na návsi v České Bříze, byl reakcí na znečišťování prostředí a nedovolené vypouštění odpadních vod, ke kterému v obci opakovaně docházelo. Hlavními účastníky, kteří se podíleli na organizaci byly děti a mládež ze skupiny čtvereček, která fungovala mezi lety 1996-2004. Podstatou bylo aktivizovat, co největší počet obyvatel. Do samotné akce byl záměrně zapojen místní lékař. Společně pracovali na dočasné landartové instalaci, při které pokryli náves a rybník asociovaným odpadem. 


Balls 2002 was an environmentally focused community project. The happening, held in the fall of that year on the main square in Česká Bříza, was a reaction to environmental pollution and the illegal release of wastewater - something that happened repeatedly in town. The main participants and organizers were children and young people from a group called Čtvereček (Little Square), which functioned in the years 1996-2004. The primary aim was to activate as many local inhabitants as possible. The action consciously involved the local doctor. Everybody worked together on a temporary land art installation during which they covered the square and the local pond with associative waste.

......