Agrese omlouvané tradicí a rituálem / Aggression Excused by Tradition and Ritual

Poučení z historie vedlo k podobám společensví. Lessons from history led to the forms of community.Veřejné experimenty / Public experiments

Pohrdání připuštěním / Contempt through concession

Účelná péče pro předpokládaný benefit / Self-serving care for a presumed benefit

Míra utrpení je pro přijetí a přehlížení společností důležitá především ve vyspělých zemích. Zde docházelo a dochází k běžné ostrakizaci. Symbolickému násilí. Společenské násilí, které je konáno na určitých sociálních skupinách za jejich přímé účasti. Nezjevné každodenní chování bez uvědomovaného podílení se na tomto stereotypu agrese.


V bídě a válce je postavení žen stejné jako v dostatku a míru / In poverty and war, the status of women is the same as in abundance and peace.


Especially in the developed world, a person's level of suffering is an important factor in determining whether they are accepted or ignored by society. In this regard, ostracization has been and continues to be a regular phenomenon. Symbolic violence. Social violence performed against certain social groups, with their direct participation. Covert everyday actions without conscious involvement in this habit of aggression.

.

...